1. Trykk på høytalerikonet under for å få lyd
  2. Endre henholdsvis Fartsgrense, Biler i døgnet, Støyskjerm og Avstand til veg til høyre i bildet for å høre hvordan disse faktorene påvirker støyen

Lyd av/på

Støynivå Lden: A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt. Ved bruk av LDEN får all støy i en fire timers kveldsperiode et tillegg på 5 dB, og støy om natten (8 timer) får et tillegg på 10 dB. Tidspunktene for de ulike periodene er: Dag: 07–19, Kveld:19–23, Natt: 23–07. www.miljostatus.no
--- dBA

Rød støysone

LDEN ≥ 65 dBA
Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås. (Retningslinje T-1442/2016)

Gul støysone

55 ≤ LDEN < 65 dBA
Vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. (Retningslinje T-1442/2016)